proluka

Proluka v ulici Terezy Novákové jako obrovská příležitost – fakta versus domněnky

Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž konečné stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve vlastnictví města. V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo de facto zakonzervováno s ohledem na priority města.

Na základě územního plánu se jedná o pozemek určený k výstavbě, v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. Před několika lety se město konečně rozhodlo tento pozemek neprodat soukromému developerovi, ale realizovat vlastní projekt veřejného prostoru kombinovaného s bydlením pro mladé rodiny (a v budoucnu možná i pro seniory). Díky tomu bychom mohli do naší městské části přivést potřebné finance na kultivaci celého místa. Majitelem a zároveň investorem je sice v tomto případě město Brno, z úrovně radnice však můžeme ovlivnit výslednou podobu celkového prostoru s ohledem na potřeby městské části. 

V minulosti už k tomuto projektu proběhly jak veřejná diskuse, tak řada individuálních konzultací mezi zástupci města, městské části, projektanty či obyvateli, aby bylo docíleno maximálního možného kompromisu. Tento kompromis znamenal například snížení počtu zamýšlených domů nebo zamezení dopravního propojení, o kterém se ještě zmíním dále v textu. Jelikož se v posledních měsících a týdnech k celému projektu objevují různé protichůdné informace, rozhodl jsem v tomto článku shrnout základní fakta a argumenty. Věřím, že tím přispěji k rozptýlení mýtů a šíření dezinformací.

V proluce v ulici Terezy Novákové mají dle záměru města vzniknout v první etapě dva menší bytové domy, ve kterých bude 23 bytů pro mladé rodiny. V přízemí prvního domu se plánuje pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou jen stěží umístíme na jiné místo (z Vysočiny bude dříve nebo později soukromým vlastníkem pravděpodobně donucena odejít). V přízemí druhého domu je pak umístěn víceúčelový sál až pro 120 lidí. Podobných prostor pro společenské akce v naší čtvrti moc nemáme, díky tomuto projektu by se to mohlo konečně změnit. Konat by se zde mohly například přednášky pro kluby seniorů, setkání spolků a další kulturní akce. Tento víceúčelový sál by se stal skvělým bonusem pro městskou část, která by jej mohla získat do své správy, a to bez potřeby čerpání finančních prostředků z vlastního rozpočtu. Oba domy mají navíc parkování koncipované pod zemí (pro nájemníky bytů) a parkovací místa na povrchu (pro veřejnost). Podzemními parkovacími místy se město logicky snaží eliminovat potřebu zabírání volných ploch na povrchu.

Vizualizace navrženého stavu
Vizualizace navrženého stavu.

V budoucnu existuje také možnost realizace druhé etapy výstavby. S ohledem na klidový charakter místní zástavby i potřeby městské části by se mohlo jednat například o dům pro seniory nebo jinou stavbu veřejné vybavenosti, tentokráte v zadní části pozemku. To by ale bylo možné až po roce 2022, kdy má dojít ke schválení nového územního plánu města Brna. Reálně bychom se tedy, s ohledem na povolovací proces a dobu výstavby bavili nejdříve o roce 2024 nebo 2025. Tento dům by maximálně respektoval stávající zeleň, jak je ostatně deklarováno i v občanské iniciativě tzv. Řečkovického Hráje. Oba záměry jsou v souladu. Umístění seniorského bydlení v blízkosti školky navíc podporuje i vedení MŠ Škrétova. Živé sousedství s adekvátní zelení je pro školku vhodnější a přijatelnější než pouhý park bez bydlení, kde je větší riziko pohybu cizích osob. I když je tento projekt zatím pouze jen hypotetický, potřeba bydlení pro seniory v naší městské části neustále roste nejen s ohledem na demografickou strukturu a umístění v této lokalitě určitě její klidový charakter nenaruší. Další možnou alternativou s ohledem na možné budoucí potřeby městské části je využít tuto část pozemku pro rozšíření školky, bude-li si to situace žádat. Proto mi dává smysl usnesení zastupitelstva městské části, které jednomyslně odsouhlasilo připomínku k návrhu nového územního plánu města Brna a svým usnesením požádalo, aby horní část pozemku v proluce byla stanovena jako plocha veřejné vybavenosti.

V tuto chvíli je podstatné, že už v první etapě, zároveň se stavbou dvou domů v přední části pozemku, bude celý prostor na náklady města odborně a profesionálně uklizen. Městská část tak ušetří ze svého rozpočtu jednotky milionů korun, které bude moci investovat jinde. V areálu bude potřeba odtěžit ohromné množství tun zeminy. Nachází se tam navíc i zbytky a základy starých budov, resp. jejich ruin, betonové skruže a další. Realizace celého projektu tak povede i k naplnění zájmu veřejnosti na zpřístupnění dnes zaploceného a znečištěného brownfieldu. Počítá se také se zachováním perspektivní zeleně a dalšími výsadbami. V opačném případě hrozí, že pozemek zůstane delší dobu ve stávajícím stavu, protože není ve finančních možnostech městské části hradit nákladný profesionální úklid a odstranění rozvalin, ruin a stavební sutě ze svého rozpočtu. Eventuálně se také může stát, že se město Brno v případě výskytu překážek při realizaci tohoto projektu rozhodne tento pozemek prodat soukromému developerovi (přístup státu v případě OC Vysočina) a všechny výše uvedené možnosti nebude možné realizovat či ovlivnit z pozice městské části.

Objevovaly se také dezinformace, že bude realizován průjezd pro auta z ulice Terezy Novákové na Renčovu (kolem MŠ Škrétova), což by mohlo znamenat, že zde bude projíždět i spousta řidičů z Medlánek. To je však omyl. Městská část tomu zabránila už ve fázi pouhého nezávazného nápadu. Naopak zde bude pouhý průchod pro pěší, což je šance, jak nabídnout další pěší alternativu chodcům z ulic Škrétova, Kremličkova nebo Renčova. Je také mylné tvrzení, že v zadní části pozemku u školky vznikne na místo stromů zpevněná plocha. To byla varianta opět pouze v podobě jednoho z návrhů projektanta. Městské části se tomuto návrhu podařilo zamezit už v roce 2019 a také zde bude v největší možné míře zachována stávající zeleň.

Celý záměr střídmé a střízlivé výstavby obsahuje v naší městské části potřebné prvky občanské vybavenosti (společenský sál, knihovna). Je ohleduplný ke svému okolí a zachovává jeho klidový charakter (parkování z velké části pod povrchem, zelené střechy domů, zeleň).  Nabízí velkou šanci, jak konečně zkultivovat tento nepěkný kout naší čtvrti. A přestože se dlouhodobě jedná o stavební pozemek, máme velké štěstí. Je totiž ve vlastnictví města, které na tomto lukrativním místě v severní části města nechce vydělávat. Naopak je ochotno naslouchat našim snahám o vyvážení potřeby bydlení pro mladé rodiny a seniory či jiné využití ve veřejnému zájmu na straně jedné a zájmu městské části získat další pěkné místo se zelení, knihovnou a víceúčelovým sálem na straně druhé. Nenechme se proto, prosím, v této klíčové fázi přípravy a realizace projektu zmást mnohdy nechtěnými dezinformacemi či dezinterpretacemi. Na všechny strany budu i nadále apelovat, aby se komunikace vedla fakticky, bez nadbytečných emocí a s relevantními argumenty. Kdokoliv bude mít zájem o doplňující informace, ať se na mě neváhá obrátit. 

 

Marek Viskot

Váš starosta